disclaimer

Privacy statement

Compaiz gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Elker houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Doorverkoop van accounts "mijn Compaiz" is niet toegestaan.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt of op grond van één of meerdere wettelijk grondslagen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen van de AVG. Meestal verwerkt Compaiz uw gegevens op basis van uw toestemming. Ook kan het zijn dat uw gegevens op basis van de volgende gronden worde verwerkt; een wettelijk verplichting, een gerechtvaardigd belang of omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst. Wanneer u sommige gegevens niet verstrekt, kan Compaiz de overeenkomst niet uitvoeren.

Bewaartermijn

Compaiz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet schrijft de bewaartermijnen voor. In deze wet is vastgelegd welke informatie na verloop van tijd vernietigd of blijvend wordt bewaard. Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden uw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging en meldingsplicht

Compaiz draagt zorg voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Gaat er toch een keer iets mis? Dan wordt het incident verder onderzocht totdat één of meer oplossingsrichtingen zijn vastgesteld. Compaiz zal een datalek direct melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Personen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor de uitvoering van hun functie, hebben een geheimhoudingsplicht. Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken. De interne Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of Compaiz de AVG naleeft.

Uw privacyrechten

U heeft conform de AVG een aantal rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens door Compaiz:

  • Recht op informatie: Het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: Het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: Het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren, wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

Uitzondering: Na afloop van een klachtbehandeling is het niet mogelijk om rectificatie te vragen van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.

  • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, tenzij Compaiz dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
  • Recht van bezwaar: Het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als Elker-Het Poortje meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: Wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Het recht op vergetelheid kunt u in principe niet namens iemand anders uitoefenen. Tenzij u daar bijvoorbeeld een volmacht voor heeft. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief gegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.
  • Recht op dataportabiliteit: Het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Compaiz van u heeft.

Bezwaar of klacht

U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht indienen. Een bezwaar maken of een klacht indienen kunt u doen via communicatie@elker-hetpoortje.nl Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Autoriteiten Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website staan functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie en inschrijven voor scholing. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Elker heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Uw privacy en sociale media

Gebruikt u websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp om op onze website te komen, dan gelden daar de privacyregels van die partijen hoe ze met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan ook hun privacy bepalingen in acht te nemen.

Op onze website hebben we een twitterfeed en worden filmpjes via YouTube getoond.  Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Ook hiervoor raden wij u aan de privacy bepalingen van hen in acht te nemen.

Gebruik maken van uw privacy rechten

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders, ketenpartners en medewerkers. Ook Compaiz voldoet aan deze verplichting.

Wilt u gebruikmaken van één van uw privacy rechten, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via:

E-mailadres: fg@elker-hetpoortje.nl

Postadres: Elker- het Poortje
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 274
9700 AG Groningen

Intellectueel eigendomsrecht

Compaiz is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Compaiz enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@compaiz.nl.

Colofon

Compaiz

Compaiz is mede mogelijk gemaakt door Elker Jeugd- en opvoedhulp. Elker is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg en sinds 2010 eveneens voor de GGz. Dit betekent dat Elker voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Elker
Postbus 274
9700 AG Groningen

Elker is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

KVK nummer: 41013213
IBAN nummer: NL62ABNA0480463530
BTW 8036.41.667B01

Wijzigingen

Compaiz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en cookiebeleid. Controleer regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid. Tevens worden wijzigingen actief via de nieuwsbrief gecommuniceerd.